Meno na I

 • Ivan
 • Ivana
 • Iveta
 • Igor
 • Irena
 • Ivona
 • Iva
 • Imrich
 • Ingrid
 • Ivanka
 • Ignác
 • Izabela
 • Ivica
 • Irma
 • Izidor
 • Inga
 • Irina
 • Ida
 • Irenka
 • Ingrida
 • Inka
 • Iľja
 • Iris
 • Izák
 • Ihla
 • Iliada
 • Ivan Ivana
 • Imre
 • Izabel

Slová v zozname Meno na I pochádzajú od hráčov slovnej hry Meno, Mesto, Zviera, Vec.